ປັດຈຸບັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຄາ ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນ. ໃນນີ້, ແມ່ນ ລາຄາ ເຂົ້າກິນທີ່ ນອນຢູ່ໃນບັນຊີຈາກພາກລັດ ມີການເໜັງຕິງທາງດ້ານລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເກີນ 20%. ສະນັ້ນ, ເພື່ອແຊກແຊງ ແລະ ດັດສົມ ລາຄາຕະຫຼາດ ນະຄອນຫຼວງງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ກໍໄດ້ນໍາເຂົ້າຄັງແຮ ຈໍານວນ 2.000 ໂຕນ ອອກມາຈໍາໜ່າຍ ເພື່ອແຊກແຊງລາຄາເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ, ແຕ່ເຂົ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ.

ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ
ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ທ່ານ ເບິລິນ ເພັດຈັນທະຣາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019, ລາຄາເຂົ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຫັນວ່າມີສະພາບລາຄາເໜັງຕີງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າເປືອກຢູ່ລະຫວ່າງ 3.425 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ, ເຂົ້າສານໜຽວ ປະເພດ 2 ຢູ່ລະຫວ່າງ 6.335-7.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ, ເຊິ່ງໃນອາທິດທີ 2 ຂອງເດືອນກັນຍາ 2019 ລາຄາເຂົ້າມີການເໜັງຕິງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເຂົ້າສານໜຽວ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.500 ກີບ ຫຼື ເກີນ 20%. ເພື່ອແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດຂອງລັດ ຖະບານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານລາຄາ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການສະໜອງ ທັງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ເປັນການຫຼີກລ່ຽງສະພາບຂາດເຂົ້າກິນ ແລະ ການເກງກໍາໄລທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ
ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ຄໍາແພງເພັດ ແຈ້ງສະຫວ່າງສົ່ງເສີມການກະເສດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ມີສັນຍາກັບລັດຖະບານ ເຮັດ ຄັງແຮເຂົ້າແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ພ້ອມຮັບມືກັບບັນຫາເຂົ້າກິນເໜັງຕີງຂຶ້ນລາຄາເກີນ 20% ຂອງລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຮັດຄັງແຮເຂົ້າ ເພື່ອແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ພ້ອມຮັບມືກັບເຂົ້າກິນລາຄາເກີນ 20% ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າເປືອກໜຽວ ໃຫ້ຮັບປະກັນມີເຂົ້າຢູ່ໃນສາງຄົບ 40% ແຮໄວ້ໃຫ້ພາກລັດ ຫຼື ສາມາດຈໍາໜ່າຍອອກໄດ້, ໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຂາຍເຂົ້າສານໜຽວ ປະ ເພດ 2 ໃນ ລາຄາຫຼຸດທ້ອງຕະຫຼາດ ບໍ່ວ່າລາຄາຍົກ ຫຼື ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະສຸກເສີນນີ້ ໃຫ້ນໍາເອົາເຂົ້າສານໜຽວມາແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ຈົນກວ່າລາຄາເຂົ້າສານເປັນປົກກະຕິ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ທາງບໍລິສັດ ກໍມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຮັບປະກັນເຂົ້າແຮໄວ້ຢູ່ໃນສາງຂອງຕົນ ຄົບຕາມຈໍານວນ 40% ນໍາເອົາເຂົ້າຄັງແຮມາຈໍາໜ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂົ້າສານໜຽວ ປະເພດ 2 ໃນລາຄາ 6.500 ກີບຕໍ່ກິໂລ ກຼາມ ຖ້າສົມທຽບໃສ່ລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນລາຄາ 8.500 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ ເຫັນວ່າມີລາຄາຫຼຸດລົງ 2.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ ຫຼື ເທົ່າກັບ 23,53% ຈໍາໜ່າຍຢູ່ 5 ຈຸດ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດ ຄໍາແພງເພັດ ຈະນໍາເອົາເຂົ້າມາຂາຍເພື່ອແຊກແຊງລາຄາ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ໃນລາ ຄາຫຼຸດ 2.000 ກີບ ແຕ່ມາເບິ່ງຕົວຈິງລາຄາ ເຂົ້າທີ່ຫຼຸດລົງ ກໍມີແຕ່ຂອງບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ເຂົ້າຢູ່ຕາມທ້ອງຕະ ຫຼາດທົ່ວໄປ ກໍຍັງບໍ່ຫຼຸດລາຄາລົງ, ບັນຫາໜຶ່ງແມ່ນຈຸດຈໍາໜ່າຍເຂົ້າຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນຢູ່ 5 ຈຸດພື້ນທີ່ເຂດໃນ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ກະຈາຍອອກໄປເຂດນອກເທື່ອ. ພ້ອມນີ້, ບໍລິສັດ ກໍອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນຊື້ບໍ່ເກີນ 36 ກິໂລກຼາມເທົ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດລົງລາຄາຂອງເຂົ້າທີ່ບໍລິສັດ ເອົາມາແຊກແຊງ ແລະ ດັດສົມຕະຫຼາດ ເປັນພຽງເຂົ້າ ສານໜຽວ ປະເພດ 2, ສ່ວນເຂົ້າສານໜຽວ-ສານຈ້າວ ປະເພດໜຶ່ງແມ່ນລາຄາຍັງສູງ.

ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ
ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ຕາມການສອບຖາມພະນັກງານຮ້ານຂາຍເຂົ້າຂອງບໍລິສັດ ຈັນສະຫວ່າງ ການກະເສດ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫົວຂົວ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງວັນທີ 1 ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທາງຮ້ານມີເຂົ້າສານໜຽວ-ສານຈ້າວ ປະເພດຕ່າງໆມາວາງຂາຍ ແລະ ກໍຂາຍໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ການຂາຍແມ່ນອີງໃສ່ປະເພດຂອງເຂົ້າແຕ່ລະຊະນິດ. ໂດຍສະເພາະເຂົ້າສານໜຽວ ປະເພດ 1 ຂາຍໃນລາຄາ 9.000 ກີບຕໍ່ກິໂລກຼາມ, ເຂົ້າສານຈ້າວ ( ຖົງ ) ຂາຍໃນລາຄາສູງສູດບໍ່ເກີນ 11.000 ຕໍ່ກິໂລກຼາມ, ສ່ວນປະເພດ 2 ແລະ ປະເພດ 3 ກໍຂາຍໃນລາຄາທົ່ວໄປ.

ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ
ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ຜູ້ທີ່ມາຊື້ເຂົ້າຢູ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ: ລາຄາເຂົ້າປີນີ້, ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແມ່ນສູງກວ່າກັນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຊື້ເຂົ້າກິນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ໃນການເລືອກຊື້ເຂົ້າແຕ່ລະຄັ້ງ ກໍຕ້ອງເລືອກຊື້ເຂົ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ທັງລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນການປະຢັດລາຍຈ່າຍ. ຖ້າຫາກວ່າທາງພາກລັດໄດ້ນໍາເອົາເຂົ້າມາແຊກແຊງ ແລະ ດັດສົມລາຄາຕະຫຼາດ ເຂົ້າອາດຈະຖືກລົງກວ່ານີ້, ແຕ່ມາເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງ ກໍຍັງມີຫຼາຍຄາແພງຢູ່.

ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ
ລາຄາ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຍັງບໍ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄາດກະການຜະລິດເຂົ້າໃນປີ 2019, ອີງໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າຕົວຈິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດແມ່ນຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ບາງເຂດກໍປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າອອກສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງກະທົບລາຄາເຂົ້າສູງຂຶ້ນໃນທົ່ວປະ ເທດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້. ຖ້າພາກລັດມີການນໍາເຂົ້າມາແຊກແຊງ ແລະ ດັດສົມທ້ອງຕະຫຼາດ ທັງມີການຄວບຄຸມດ້ານລາຄາບໍ່ໃຫ້ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນເກີນຄວາມເປັນຈິງ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົ້າສົມເຫດສົມຜົນໄດ້.

Are you looking for the best web hosting?