” ອາຫານ ” ສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ຄຸນນະພາບໃນການນອນຫຼັບພັັກຜ່ອນຂອງເຮົາໄດ້ ຢ່າງທີ່ເຮົາອາດຈະຄາດບໍ່ເຖິງ ແລະ ບໍ່ແມ່ນກາເຟ ຫຼື ເຄື່່ອງດື່່ມທີ່່ມີຄາເຟອິນເທົ່ານັ້້ນ ທີ່່ອາດລົບກວນການນອນຂອງເຮົາໄດ້ ແຕ່ຍັງມີບາງຊະນິິດທີ່່ສົ່ງຜົນຕໍ່ການນອນຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ ເຊັ່ນ:

1. ຊັອກໂກແລັດ:

ຊັອກໂກແລັດກໍມີຄາເຟອິນຄືກັນກັບຢູ່ໃນກາເຟ ແລະ ຊາ ຖ້າກິນຫຼາຍເກີນໄປກໍອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

2. ໝາກເຜັດ:

ທ່ານເຊື່ອ ຫຼື ບໍ່ວ່າ ສານແຄບເຊຊິນິ ໃນໝາກເຜັັດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ແລະ ນອນຫຼັບບໍ່ສະບາຍໄດ້.

3. ນ້ຳໝາກໄມ້:

ທ່ານອາດຈະແປກໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງເຖິງຫ້າມດື່່ມນ້ຳໝາກໄມ້ໃນຕອນແລງ ຫຼື ກ່ອນນອນ ໂດຍສະເພາະນ້ຳໝາກໄມ້ທີ່່ມີລົດຊາດສົ້ມ ເພາະອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ທີ່່ມີຄວາມສ່ຽງພະຍາດກະເພາະ ກົດໄຫຼຢ້ອນ ມີອາການກຳເລີບຂຶ້ນມາໃນຕອນກາງຄືນໄດ້ນັ້ນເອງ.

4. ຊີສ:

ເຫດຜົນທີ່ຊີສອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນບໍ່ຫຼັບ ເພາະຊີສບາງປະເພດມີກົດອະມິໂນໄທຣາມີນສູງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສະໝອງຕື່່ນຕົວນັ້ນເອງ, ຖ້າຢາກນອນຫຼັບໃຫ້ສະບາຍ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍຈະດີກວ່າ.

5. ກະທຽມ, ຫອມບົວໃຫຍ່:

ກະທຽມ ແລະ ຫອມບົວໃຫຍ່ ເປັນຜັກທີ່່ເພີ່່ມລົມໃນທ້ອງ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທ້ອງອືດຈົນນອນບໍ່ຫຼັບໄດ້.

+ ເຮັດແນວໃດເຖິງຈະນອນຫຼັບໄດ້ງ່າຍໆ ໃນມື້້ທີ່ນອນບໍ່ຄ່ອຍຫຼັບ:

1. ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ ເຊັ່ນ: ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ມີຄາເຟອິນ ແລະ ອາຫານທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ.

2. ຢຸດທຸກກິດຈະກຳກ່ອນນອນ ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງ ເຊັ່ນ: ຢຸດເຮັດວຽກ, ຢຸດກິນ (4-6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນນອນ), ຢຸດອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

3. ຫາກມີບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບຫຼາຍຄືນ ລອງດື່່ມນົມອຸ່ນໆ 1 ຈອກນ້ອຍກ່ອນນອນ ຫຼື ອາບນ້ຳອຸ່ນ ປະມານ 10-15 ນາທີ ເພື່່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຜ່ອນຄາຍ.

4. ຜ່ອນຄາຍຄວາມຄຽດທີ່ເກີດຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ເລື່ອງສ່ວນຕົວຕ່າງໆ ດ້ວຍການຟັງເພງສະບາຍໆ ເປີດຄ່ອຍໆກ່ອນນອນ ຫຼື ນັ່ງສະມາທິ.

5. ຖ້າລົ້ມຕົວລົງນອນຫົວຮອດໝອນ ພະຍາຍາມຂົ່ມຕາໃຫ້ຫຼັບໄປ ປະມານ 20-30 ນາທີ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະຢາກນອນ, ກໍບໍ່ຕ້ອງຝືນ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນມາເຮັດກິດຈະກຳຄ່ອຍໆກ່ອນ ເຊັ່ນ: ອ່ານໜັງສື, ດື່່ມນ້ຳ, ຟັງເພງ ແຕ່ງົດຫຼິ້ນໂທລະສັັບມືຖື ແລະ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຼນິກຕ່າງໆ ເພາະແສງສີຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງຕື່່ນຕົວໄດ້.

ຫາກມີບັນຫານອນບໍ່ຫຼັບຊ້ຳເຮື້ອ ຈົນກະທົບກັບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍໂດຍລວມ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຄວນໄປປຶກສາແພດເພື່ອພິຈາລະນາການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປ ແລະ ບໍ່ຄວນຊື້ຢານອນຫຼັບມາຮັບປະທານເອງໂດຍເດັດຂາດ.